لیست خدمات چاپ...

 ردیف کد خدمت  عنوان خدمت  فلو چارت  مدت زمان   مدارک مورد نیاز  فرم پیوستی
 1 1-01 فروش انشعاب آب    7روز

1-     فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی

2-     فتوکپی سند مالکیت یا پروانه ساختمان /زمین یا فروشنامه+نامه دهیاری

3-     تکمیل  فرم درخواست انشعاب

4-     ارائه فیش های پرداختی بابت حق انشعاب،کارشناسی،نصب و تشکیل پرونده

پیوست1
 2  1-02 فروش انشعاب فاضلاب     7روز

1-     فتوکپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی

2-     فتوکپی سند مالکیت یا پروانه ساختمان /زمین یا فروشنامه+نامه دهیاری

3-     تکمیل  فرم درخواست انشعاب

4-     ارائه فیش های پرداختی بابت حق انشعاب،کارشناسی،نصب و تشکیل پرونده

 
 
 3 2-01   پاسخ استعلام    5روز   1-  فتوکپی شناسنامه  در صورت دریافت استعلام برایاخذ مجوز پروانه ساختمان
از دهیاری یا بنیاد مسکن
پیوست1 
2-02  تغییر کاربری انشعاب     

1تکمیل فرم مورد درخواست
 تغییر کاربری

2- ارائه مدارک مربوطه مبنی
 بر تغییر کاربری ملک
(فروش نامه،اساسنامه،...)

3- پرداخت آخرین قبض آب 
 پیوست1
 5  2-03 تغییر مشخصات    3روز 

1- تکمیل فرم مورد درخواست
 تغییر مشخصات

2- ارائه مدارک مربوطه مبنی
 بر تغییر مشخصات ملک
(فروش نامه،اساسنامه،...)

3- پرداخت آخرین بدهی آب

4- پرداخت هزینه تغییر نام

 
 پیوست1
2-04 افزایش واحد مسکونی     

1- قبض آب بهاء

2- پروانه ساختمان

3- فرم درخواست مشترک  

 
پیوست1 
 7 2-05 تغییر ظرفیت قراردادی    8روز 

1- تقاضای مشترک مبنی بر
 تغییر ظرفیت انشعاب

2- فتوکپی پروانه بهره برداری.

 
 پیوست1
 8  2-06 تغییر قطر انشعاب    5روز 

1- تقاضای مشترک مبنی بر
 تغییر قطر انشعاب

2- فتوکپی پروانه بهره برداری

 
 پیوست1
 9 2-07  تفکیک کنتور    5روز 

1- ارائه فتوکپی سند مالکیت

2- ارائه آخرین قبض آب بهاء

3- پرداخت آخرین بدهی آبهاء .

4- بازدید واعلام نظر توسط 
 کارشناس

 
پیوست1 
10 2-08 تغییر مکان وسایل اندازه گیری    5روز 

1- درخواست مشترک مبنی
 بر تغییر مکان کنتور

2- تایید کارشناس مربوطه

3- فیش پرداخت هزینه تغییر
 مکان

 
پیوست1 
 11 2-09  درخواست آزمایش کنتور     3روز

1- ارائه آخرین قبض آب بهاء

2- بازدید واعلام نظر توسط 
 کارشناس

3- اعلام شماره کنتور فعلی

4- تکمیل فرم درخواست
 مشترک

 
پیوست1 
 12 2-10  تعویض کنتور     5روز

1- درخواست مشترک

2- بازدید واعلام نظر توسط 
 کارشناس 

3-  ارائه آخرین قبض آب بهاء

4- فیش پرداخت هزینه
 تعویض کنتور در صورتی که
 خرابی آن بعهده
مشترک بوده است

 
پیوست1 
 13 2-11  نصب سیفون اضافی     7روز

-

 
پیوست1 
14  2-12  قطع موقت و وصل انشعاب    3روز 

1- پرداخت هزینه قطع و وصل

2- تقاضای مشترک و
درخواست قطع موقت به
دلیل عدم استفاده
از کنتور آب و همچنین
درخواست وصل مجدد

 
پیوست1 
15  2-13  جمع آوری و ادغام انشعاب    7روز 

1- تقاضای مشترک و
درخواست جمع آوری به دلیل
عدم استفاده از کنتور آب

2- پرداخت هزینه مربوطه

 
پیوست1 
 16 2-14  صورتحساب میاندوره    3روز 

1- آخرین قبض صادره

2- تقاضای مشترک مبنی بر
اصلاح قبض آب بهاء

 
 
17  2-15  رسیدگی به قبض آب بها    5روز 

1- شناسه قبض

2- کدپستی مشترک 

 پیوست1
 18 2-16  اعلام شماره کارکرد کنتور    7روز 

1- شماره کنتور

2- میزان مصرف

 
پیوست1 
 19 2-17  مشاهده سوابق    7روز 

1- قبض آب بها ( شناسه
قبض )

2- کدپستی مشترک

 
 پیوست1
 20 2-18   پرداخت صورتحساب   1روز 

1- قبض آب بها دارای شناسه
قبض و شناسه  پرداخت

2- پرداخت اینترنتی وجوه

 
 
21 2-19  پیشنهادات و انتقادات و ثبت شکایات     7روز

1- تکمیل فرم شکایت یا
 درخواست

 
 
22  2-18  فروش آب تانکری    7روز   

1- شناسه قبض

2- کدپستی مشترک

پیوست1 

DOURAN Portal V4.0.0.0

V4.0.0.0